น.สพ.เชาวพันธ์ ยินหาญมิ่งมงคล

หมออ้อย
ประสบการณ์รักษาสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ 17 ปี

  • อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2551 - 2561)
  • อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ
  • ประธานชมรมสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ
  • ประสบการณ์รักษาสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ 17 ปี