น.สพ.เชาวพันธ์ ยินหาญมิ่งมงคล

หมออ้อย

- อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2551 - 2561)
- อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ
- ประธานชมรมสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ
- ประสบการณ์รักษาสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ 17 ปี