น.สพ.จาตุรันต์ ลือพันธุ์

หมอจา

  • จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ศึกษาต่อประกาศนียบัตรขั้นสูง (Internship Program) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์