หมอลูกเกด Animal Space

สพ.ญ.กัณธิตา ปวีณสกล

หมอลูกเกด
รังสีวิทยาและ Ultrasound

จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- เป็นวิทยากรในงานสัมนาต่างๆ เช่น สัตวแพทยสภา สมาคมสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

- ผ่านการฝึกอบรม ได้ใบ Certificate จาก The miracle of diagnostic ultrasound for practitioner 2019 โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อพระราม 9

- ผ่านการฝึกอบรม ได้ใบ Certificate จากโครงการ "การวินิจฉัยความผิดปกติของสุนัขและแมว ขั้นพื้นฐานด้วยภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ " คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ผ่านการฝึกอบรม ได้ใบ Certificate จาก "การวินิจฉัยความผิดปกติของสัตว์เลี้ยงในทางคลินิกด้วยอัลตร้าชาวด์ รุ่นที่ 6" (Clinical Ultrasonographic Diagnosis in Small Clinical Practice)

- CE-VPAT Workshop: Imaging masterclass from zero to zero 2024

  • อาจารย์พิเศษคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • อาจารย์พิเศษคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • หัวหน้าหน่วย Imaging center และสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ