น.สพ.จักรชลัช อยู่พัฒนะวงศ์

หมอเบสท์

จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2564 เกียรตินิยมอันดับ 1

-General Practitioner, Internal Medicine and Veterinary Surgeon (2021 – Present)

คอร์สอบรม/สัมมนาที่เข้าร่วม
- เข้าอบรม Anesthesia for Exotic Small Mammals, The Veterinary Practitioners Association of Thailand 2023
- วิทยากรงานสัมมนาครั้งที่ 37 หัวข้อ Rabbit 101 บรรยายเรื่อง The Essential Aspects of Rabbit Physiology, Husbandry, and Nutrition โดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทย์สภา ปี 2566
- เข้าอบรม Rabbit Abdominal Surgery Workshop for Practitioners, Thailand Association of Exotic Pet Veterinarians 2023
- คอร์สอบรม Exotic Pet Endoscopy, CU Innovation Center for Veterinary Clinical Training 2022
- คอร์สอบรม Avian & Exotics Orthopedics, Zoo and Wildlife Veterinarians Association of Thailand Guest 2022