น.สพ.เกรียงไกร ปั้นสมบูรณ์

หมอไอซ์

จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัตวแพทย์ประจำวอร์ดสัตว์ป่วยในและอายุรศาสตร์ฉุกเฉิน