สพ.ญ.ทิพาวดี เสียดขุนทด

หมอจ๋า
การทำงานรักษาสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ 17 ปี

อดีตสัตวแพทย์ประจำหน่วยสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมี ประสบการณ์ การทำงานรักษาสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ 17 ปี และ เป็นวิทยากร รวมถึงอาจารย์ พิเศษ ให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ