สพ.ญ.ธนพร พิทักษ์กุล

หมอน้ำหวาน

  • จบการศึกษาปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล


- นำเสนอหัวข้อ Pain management and analgesic used in rabbits during post-operative liver lobectomy surgery ในงาน WVAC 2023 ครั้งที่ 38 ประเทศไต้หวัน

  • สัตวแพทย์สัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก สาขาเมืองเอก (พ.ศ.2561-2562)
  • สัตวแพทย์สัตว์เล็ก คลินิกเพื่อนสัตว์เลี้ยงศรีราชา (พ.ศ. 2562-2563)
  • สัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ โรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ (พ.ศ.2564-ปัจจุบัน)