สพ.ญ.วรินดา สมฤทธิ์

หมอนุ่น
ฝังเข็มในสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

 • จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Veterinary Acupuncture Certification Course (CVA.), Chi University (Class 2017 Indonesia)
 • Certificate in Feline Medicine from the Centre for Veterinary Education Program, The University of Sydney, Australia.
 • Certificate Canine Rehabilitation Practitioner (CCRP) -The University of Tennessee (Class 2024, Thailand) in process
 • Veterinary Herbal Medicine Certification Course (CVCH), Chi University (Class 2019), USA in process
 • TCVM Palliative and End-of-Life Practitioner Certification Course (Class 2024), USA in process


 • วิทยากรเรื่องการฝังเข็มในสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ, งานสัมมนาวิชาการ VPAT Regional Veterinary Congress (VRVC)
 • วิทยากรเรื่องการใช้เลเซอร์บำบัดในสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยากรเรื่องการความคุมความเจ็บในสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ , DKSH
 • วิทยากรเรื่องการใช้กัญชาในทางสัตวแพทย์, สัตวแพทยสภา
 • นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Acupuncture treatment for facial nerve paralysis due to otitis media in squirrel (Callosciurus finlasonii); case report , งานสัมมนาวิชาการ Zoo Aquarium and Exotic animal 2024
 • นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Acupuncture treatment for facial nerve paralysis due to otitis media in squirrel (Callosciurus finlaysonii); case report , งานสัมมนาวิชาการ Exotic conference 2019 ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วิทยากรเรื่อง How to start Acupuncture in Exotic pet , งานสัมมนาวิชาการ Exotic conference 2019 ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง A case report on using Acupuncture to cure spinal injury-induced paralysis in a Barred-Eagle Owl (Bubo Sumatraus) งานสัมมนาวิชาการ Exotic conference 2023 ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง A case report on using Acupuncture to cure spinal injury-induced paralysis in a Barred-Eagle Owl (Bubo Sumatraus) งานสัมมนาวิชาการ Annual International Conference on TCVM, ที่ Bali, Indonesia
 • วิทยากรเรื่อง Hop to recovery: Innovative approaches to facial nerve dysfunction in Rabbit งานสัมมนาวิชาการ AEMV & ARAV Joint conference ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วิทยากรเรื่อง How to Apply Acupuncture and Chinese Medicine in Your Exotic Pet Clinic งานสัมมนาวิชาการ AEMV & ARAV Joint conference ประเทศสหรัฐอเมริกา


 • อดีตสัตวแพทย์สัตว์ป่า
 • สัตวแพทย์ประจำคลินิกฝังเข็มและสัตวแพทย์ทางเลือกที่โรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ