อ.น.สพ.ธาเนศ อนุศักดิ์เสถียร

หมออู๋
หมอเฉพาะทางด้านตาในสัตว์เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

  • จบการศึกษาปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ปี 2550
  • จบการศึกษาปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ สาขาสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ( วท.ม.) ปี 2559
  • ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ (อว.สพ.ศัลยศาสตร์: Diplomate, Thai Board of Veterinary Surgery) ปี 2562 โดยอาจารย์มีความถนัดทางการรักษาโรคตาสัตว์ (อายุรกรรมและศัลยกรรม) และการรักษาสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ (อายุรกรรมและศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน)


- Certificate in Exotics Ophthalmology, Royal Veterinary college 2023
- เข้าอบรมคอร์สVeterinary Ophthalmology, The Post Graduation Foundation, University of Sydney, Australia 2010
- เข้าอบรมคอร์ส Veterinary Ophthalmology ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2010
- เข้าอบรมคอร์ส Exotic pets ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2008
- เข้าอบรมคอร์ส The 6th Wildlife Medicine Intensive Couse 2007

- อาจารย์ประจำคลินิกสำหรับสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กและรังสีวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- สัตวแพทย์เฉพาะทางด้านตาในสัตว์เล็กและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ โรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ